1. INFORMACJE O FIRMIE:
Witryny internetowe działające pod adresami www.emi-pit.com oraz www.agmar.info prowadzone są przez Firmę Leprikon z siedzibą w Częstochowie przy ul. Skwerowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Mstów, NIP 9492064819.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.emi-pit.com prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem którego Klient może kupić towary
2. Sprzedający/Usługodawca: firma Leprikon.
4. Kupujący/ Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
5. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Strona – Usługodawca i Klient.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów.
9. Towary: przedmioty znajdujące się w się w ofercie Sprzedającego umieszczone w sklepie internetowym. Pełny opis urządzeń znajduje się w ulotce producenta.
10. Termin odbioru: termin, w którym towary są gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedającego.
3. Zarówno rejestracja, jak i późniejsze logowanie odbywa się w zakładce: Moje Konto. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
4. Ceny towarów „dostępnych na zamówienie” będą każdorazowo potwierdzane przez sprzedającego.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.
6. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.emi-pit.com oraz sporządzić jego wydruk.

3. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania oraz dostępności towaru na magazynie.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie przez Kupującego wybranych towarów do koszyka wraz z podaniem ich ilości.
3. Informacja udzielona przez Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
4. Towary zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
5. Termin realizacji zamówień wynosi 3 dni robocze. Czas ten nie obejmuje kompletowania i przygotowania towaru do wysyłki/odebrania. W przypadku, kiedy nie ma wystarczającej ilości towaru na stanie, Kupujący jest informowany o najszybszym możliwym terminie dostawy.
6. Termin realizacji „towarów na zamówienie” będzie podawany każdorazowo przez sprzedającego.
7. Wszelkie propozycje zmian w złożonym zamówieniu należy dokonywać drogę e-mailową. Sprzedający uwzględnia zmiany w zamówieniu, o ile jest to możliwe na danym etapie realizacji zamówienia. Jeżeli wprowadzone zmiany wymagają dodatkowych nakładów finansowych, wówczas Kupujący zobowiązuje się pokryć związane z tym koszty.
8. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

4. DOSTAWA
1. Odbiór zrealizowanego zamówienia odbywa się w sposób zgodny z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi w formularzu zamówienia.
2. Odbiór w siedzibie Sprzedającego.
1. Sprzedający informuje Kupującego o terminie odbioru.
2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w ciągu 3 dni od dnia wskazanego jako termin odbioru.
3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
1. Sprzedający informuje Kupującego drogą elektroniczną o momencie przekazania paczki do wysyłki. Firma kurierska w ciągu 2 dni roboczych dostarcza paczkę na wskazany przez Kupującego adres.
2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia: uszkodzenia lub naruszenia zawartości przesyłki, niekompletności lub nieuprawnionego otwarcia przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki, Klient obowiązany jest skontaktować się z usługodawcą.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność za towar może być dokonana w następujący sposób:
1. Przedpłatą dokonaną przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
2. Gotówką, w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego
3. Gotówką do rąk kuriera, w przypadku dostawy towarów za pobraniem przez firmę kurierską.
2. Sprzedający może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
3. Do zamówienia należy dodać koszty przesyłki:
1. 20,50 PLN brutto w przypadku wysyłki za pobraniem
2. 18,00 PLN brutto w przypadku przedpłaty przelewem na rachunek bankowy
3. W przypadku wysyłek towarów na palecie, przesyłek wielo-paczkowych i niestandardowych koszt przesyłki będzie wyższy i będzie określony po złożeniu zamówienia.

6. ZWROTY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki i musi ten fakt poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Prawo to dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, tj. stosuje się tylko i wyłącznie do osoby fizycznej, która dokonuje zakupu towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany w tym trybie towar będzie przyjęty, gdy produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, które świadczą o wykorzystywaniu produktu innym niż tylko do celów jego sprawdzenia. Towar powinien być kompletny i zwrócony wraz z dokumentami, dowodem zakupu wystawionym do zamówienia i certyfikatami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
Leprikon
Ul. Skwerowa 8
42-200 Częstochowa
3. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
4. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
5. Towarów sprowadzanych na zamówienie nie można zwrócić bez uzasadnionej przyczyny.
6. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 6.2., umowę kupna-sprzedaży uważa się za niebyłą i Konsumentowi zostanie wystawiony dokument korygujący do dokumentu zakupu. Po uzyskaniu przez Sprzedającego potwierdzenia odbioru dokumentu korygującego, zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru.

7. REKLAMACJE
1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, pismo określające rodzaj niezgodności oraz oczekiwany sposób dotyczący realizacji zobowiązania, tj. doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową, wymianę, naprawę, należy odesłać na koszt sklepu. W przypadku, gdy sklep nie będzie w stanie wywiązać się z żądania, Klient może domagać się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny.
2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu złożenia reklamacji i otrzymania paczki.
3. Kupujący zobowiązany jest dotrzymać należytej staranności w pakowaniu reklamowanego towaru. W przypadku, gdy nie jest możliwe ponowne zapakowanie reklamowanego towaru w oryginalne opakowanie, dopuszcza się zastosowanie opakowania zastępczego, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia towaru.
4. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem nowych towarów Kupującemu. Sprzedający nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej lub odrzuconej reklamacji.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Kupujący:

• nie odebrał zamawianego wyrobu/towaru w wyznaczonym terminie,

• nie dotrzymał uzgodnionych terminów płatności,

• nie dostarczył dodatkowych instrukcji, niezbędnych do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od wysłania odpowiedniego zapytania.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.
3. Odstąpienie jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie jest pozbawiony fabrycznego opakowania, nie był kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystywany. Towar powinien zostać zwrócony razem z dowodem zakupu, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, bez śladów wskazujących na jego używanie, przy czym nie dotyczy to śladów zwykłego używania i sprawdzenia Towaru nie powodujących zmniejszenia jego wartości.
4. Powyższe uprawnienie do odstąpienia może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres:
Leprikon
Ul. Skwerowa 8
42-200 Częstochowa
lub na adres e-mail: info@emi-pit.com

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących są przetwarzane przez firmę Leprikon z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Skwerowa 8.
2. Powierzone dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli Kupujący wyrazi zgodę, w celu informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez www.emi-pit.com
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez sąd właściwy należy rozumieć sąd powszechny w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania bądź sąd w którego okręgu znajduje się siedziba główna Sklepu bądź też Sąd miejsca wykonania umowy.
2. Regulamin obowiązuje zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne akceptacją warunków zamówienia
4. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu etc.) lub innych od niego niezależnych.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.7.2013 i nie dotyczy zamówień złożonych przed tym dniem.